util-linux-2.34-x86_64-1.txz


Advertisement

Description

util-linux - a huge collection of essential utilities

Property Value
Distribution Slackware Current
Repository Slackware x86_64
Package filename util-linux-2.34-x86_64-1.txz
Package name util-linux
Package version 2.34
Package release 1
Package architecture x86_64
Package type txz
Homepage -
License -
Maintainer -
Download size 2.41 MB
Installed size 14.17 MB
The util-linux package is a huge collection of random utilities
that are essential to run a Linux system.
https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/

Alternatives

Package Version Architecture Repository
util-linux-2.34-i586-1.txz 2.34 i586 Slackware
util-linux - - -

Download

Type URL
Mirror slackware.cs.utah.edu
Binary Package util-linux-2.34-x86_64-1.txz
Source Package -

Install Howto

  1. Download util-linux-2.34-x86_64-1.txz
  2. Install util-linux txz package:
    # upgradepkg --install-new util-linux-2.34-x86_64-1.txz

Files

Path
/bin/dmesg
/bin/findmnt
/bin/getopt
/bin/kill
/bin/lsblk
/bin/more
/bin/mount
/bin/mountpoint
/bin/setterm
/bin/umount
/bin/wdctl
/etc/serial.conf.new
/etc/rc.d/rc.serial.new
/etc/rc.d/rc.setterm.new
/install/doinst.sh
/install/slack-desc
/lib64/libblkid.so.1.1.0
/lib64/libfdisk.so.1.1.0
/lib64/libmount.so.1.1.0
/lib64/libsmartcols.so.1.1.0
/lib64/libuuid.so.1.3.0
/sbin/adjtimex
/sbin/agetty
/sbin/blkdiscard
/sbin/blkid
/sbin/blkzone
/sbin/blockdev
/sbin/cfdisk
/sbin/chcpu
/sbin/ctrlaltdel
/sbin/fdisk
/sbin/findfs
/sbin/fsck
/sbin/fsck.cramfs
/sbin/fsck.minix
/sbin/fsfreeze
/sbin/fstrim
/sbin/hwclock
/sbin/jaztool
/sbin/losetup
/sbin/mkfs
/sbin/mkfs.bfs
/sbin/mkfs.cramfs
/sbin/mkfs.minix
/sbin/mkswap
/sbin/pivot_root
/sbin/raw
/sbin/setserial
/sbin/sfdisk
/sbin/swaplabel
/sbin/swapoff
/sbin/swapon
/sbin/switch_root
/sbin/wipefs
/sbin/zramctl
/usr/
/usr/bin/cal
/usr/bin/chmem
/usr/bin/choom
/usr/bin/chrt
/usr/bin/col
/usr/bin/colcrt
/usr/bin/colrm
/usr/bin/column
/usr/bin/ddate
/usr/bin/eject
/usr/bin/fallocate
/usr/bin/fdformat
/usr/bin/fincore
/usr/bin/flock
/usr/bin/hardlink
/usr/bin/hexdump
/usr/bin/ionice
/usr/bin/ipcmk
/usr/bin/ipcrm
/usr/bin/ipcs
/usr/bin/isosize
/usr/bin/line
/usr/bin/logger
/usr/bin/look
/usr/bin/lscpu
/usr/bin/lsipc
/usr/bin/lslocks
/usr/bin/lslogins
/usr/bin/lsmem
/usr/bin/lsns
/usr/bin/mcookie
/usr/bin/mesg
/usr/bin/namei
/usr/bin/nsenter
/usr/bin/pg
/usr/bin/prlimit
/usr/bin/rename
/usr/bin/renice
/usr/bin/rev
/usr/bin/script
/usr/bin/scriptreplay
/usr/bin/setarch
/usr/bin/setpriv
/usr/bin/setsid
/usr/bin/strings-BSD
/usr/bin/taskset
/usr/bin/ul
/usr/bin/unshare
/usr/bin/utmpdump
/usr/bin/uuidgen
/usr/bin/uuidparse
/usr/bin/wall
/usr/bin/whereis
/usr/bin/write
/usr/doc/
/usr/doc/adjtimex-1.29/COPYING
/usr/doc/adjtimex-1.29/COPYRIGHT
/usr/doc/adjtimex-1.29/README
/usr/doc/adjtimex-1.29/README.ru
/usr/doc/adjtimex-1.29/adjtimex.lsm
/usr/doc/util-linux-2.34/00-about-docs.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/AUTHORS
/usr/doc/util-linux-2.34/COPYING
/usr/doc/util-linux-2.34/COPYING.BSD-3-Clause
/usr/doc/util-linux-2.34/COPYING.BSD-4-Clause-UC
/usr/doc/util-linux-2.34/COPYING.GPL-2.0-or-later
/usr/doc/util-linux-2.34/COPYING.ISC
/usr/doc/util-linux-2.34/COPYING.LGPL-2.1-or-later
/usr/doc/util-linux-2.34/NEWS
/usr/doc/util-linux-2.34/PAM-configuration.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/README
/usr/doc/util-linux-2.34/README.licensing
/usr/doc/util-linux-2.34/TODO
/usr/doc/util-linux-2.34/blkid.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/cal.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/col.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/deprecated.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/getopt.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/getopt_changelog.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/howto-build-sys.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/howto-compilation.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/howto-contribute.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/howto-debug.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/howto-man-page.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/howto-pull-request.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/howto-tests.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/howto-usage-function.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/hwclock.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/modems-with-agetty.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/mount.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/parse-date.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/pg.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/poeigl.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/release-schedule.txt
/usr/doc/util-linux-2.34/getopt/getopt-parse.bash
/usr/doc/util-linux-2.34/getopt/getopt-parse.tcsh
/usr/doc/ziptool-1.4.0/README
/usr/include/
/usr/include/blkid/blkid.h
/usr/include/libfdisk/libfdisk.h
/usr/include/libmount/libmount.h
/usr/include/libsmartcols/libsmartcols.h
/usr/include/uuid/uuid.h
/usr/lib64/
/usr/lib64/pkgconfig/blkid.pc
/usr/lib64/pkgconfig/fdisk.pc
/usr/lib64/pkgconfig/mount.pc
/usr/lib64/pkgconfig/smartcols.pc
/usr/lib64/pkgconfig/uuid.pc
/usr/lib64/python2.7/
/usr/lib64/python2.7/site-packages/
/usr/lib64/python2.7/site-packages/libmount/__init__.py
/usr/lib64/python2.7/site-packages/libmount/__init__.pyc
/usr/lib64/python2.7/site-packages/libmount/__init__.pyo
/usr/lib64/python2.7/site-packages/libmount/pylibmount.la
/usr/lib64/python2.7/site-packages/libmount/pylibmount.so
/usr/lib64/python3.7/
/usr/lib64/python3.7/site-packages/
/usr/lib64/python3.7/site-packages/libmount/__init__.py
/usr/lib64/python3.7/site-packages/libmount/pylibmount.la
/usr/lib64/python3.7/site-packages/libmount/pylibmount.so
/usr/lib64/python3.7/site-packages/libmount/__pycache__/__init__.cpython-37.opt-1.pyc
/usr/lib64/python3.7/site-packages/libmount/__pycache__/__init__.cpython-37.pyc
/usr/man/
/usr/man/man1/cal.1.gz
/usr/man/man1/choom.1.gz
/usr/man/man1/chrt.1.gz
/usr/man/man1/col.1.gz
/usr/man/man1/colcrt.1.gz
/usr/man/man1/colrm.1.gz
/usr/man/man1/column.1.gz
/usr/man/man1/ddate.1.gz
/usr/man/man1/dmesg.1.gz
/usr/man/man1/eject.1.gz
/usr/man/man1/fallocate.1.gz
/usr/man/man1/fincore.1.gz
/usr/man/man1/flock.1.gz
/usr/man/man1/getopt.1.gz
/usr/man/man1/hardlink.1.gz
/usr/man/man1/hexdump.1.gz
/usr/man/man1/ionice.1.gz
/usr/man/man1/ipcmk.1.gz
/usr/man/man1/ipcrm.1.gz
/usr/man/man1/ipcs.1.gz
/usr/man/man1/jaztool.1.gz
/usr/man/man1/kill.1.gz
/usr/man/man1/line.1.gz
/usr/man/man1/logger.1.gz
/usr/man/man1/look.1.gz
/usr/man/man1/lscpu.1.gz
/usr/man/man1/lsipc.1.gz
/usr/man/man1/lslogins.1.gz
/usr/man/man1/lsmem.1.gz
/usr/man/man1/mcookie.1.gz
/usr/man/man1/mesg.1.gz
/usr/man/man1/more.1.gz
/usr/man/man1/mountpoint.1.gz
/usr/man/man1/namei.1.gz
/usr/man/man1/nsenter.1.gz
/usr/man/man1/pg.1.gz
/usr/man/man1/prlimit.1.gz
/usr/man/man1/rename.1.gz
/usr/man/man1/renice.1.gz
/usr/man/man1/rev.1.gz
/usr/man/man1/script.1.gz
/usr/man/man1/scriptreplay.1.gz
/usr/man/man1/setpriv.1.gz
/usr/man/man1/setsid.1.gz
/usr/man/man1/setterm.1.gz
/usr/man/man1/strings-BSD.1.gz
/usr/man/man1/taskset.1.gz
/usr/man/man1/ul.1.gz
/usr/man/man1/unshare.1.gz
/usr/man/man1/utmpdump.1.gz
/usr/man/man1/uuidgen.1.gz
/usr/man/man1/uuidparse.1.gz
/usr/man/man1/wall.1.gz
/usr/man/man1/whereis.1.gz
/usr/man/man1/write.1.gz
/usr/man/man3/libblkid.3.gz
/usr/man/man3/uuid.3.gz
/usr/man/man3/uuid_clear.3.gz
/usr/man/man3/uuid_compare.3.gz
/usr/man/man3/uuid_copy.3.gz
/usr/man/man3/uuid_generate.3.gz
/usr/man/man3/uuid_generate_random.3.gz
/usr/man/man3/uuid_generate_time.3.gz
/usr/man/man3/uuid_generate_time_safe.3.gz
/usr/man/man3/uuid_is_null.3.gz
/usr/man/man3/uuid_parse.3.gz
/usr/man/man3/uuid_time.3.gz
/usr/man/man3/uuid_unparse.3.gz
/usr/man/man5/adjtime_config.5.gz
/usr/man/man5/fstab.5.gz
/usr/man/man5/terminal-colors.d.5.gz
/usr/man/man8/addpart.8.gz
/usr/man/man8/adjtimex.8.gz
/usr/man/man8/agetty.8.gz
/usr/man/man8/blkdiscard.8.gz
/usr/man/man8/blkid.8.gz
/usr/man/man8/blkzone.8.gz
/usr/man/man8/blockdev.8.gz
/usr/man/man8/cfdisk.8.gz
/usr/man/man8/chcpu.8.gz
/usr/man/man8/chmem.8.gz
/usr/man/man8/ctrlaltdel.8.gz
/usr/man/man8/delpart.8.gz
/usr/man/man8/fdformat.8.gz
/usr/man/man8/fdisk.8.gz
/usr/man/man8/findfs.8.gz
/usr/man/man8/findmnt.8.gz
/usr/man/man8/fsck.8.gz
/usr/man/man8/fsck.cramfs.8.gz
/usr/man/man8/fsck.minix.8.gz
/usr/man/man8/fsfreeze.8.gz
/usr/man/man8/fstrim.8.gz
/usr/man/man8/hwclock.8.gz
/usr/man/man8/i386.8.gz
/usr/man/man8/isosize.8.gz
/usr/man/man8/ldattach.8.gz
/usr/man/man8/linux32.8.gz
/usr/man/man8/linux64.8.gz
/usr/man/man8/losetup.8.gz
/usr/man/man8/lsblk.8.gz
/usr/man/man8/lslocks.8.gz
/usr/man/man8/lsns.8.gz
/usr/man/man8/mkfs.8.gz
/usr/man/man8/mkfs.bfs.8.gz
/usr/man/man8/mkfs.cramfs.8.gz
/usr/man/man8/mkfs.minix.8.gz
/usr/man/man8/mkswap.8.gz
/usr/man/man8/mount.8.gz
/usr/man/man8/partx.8.gz
/usr/man/man8/pivot_root.8.gz
/usr/man/man8/raw.8.gz
/usr/man/man8/readprofile.8.gz
/usr/man/man8/resizepart.8.gz
/usr/man/man8/rfkill.8.gz
/usr/man/man8/rtcwake.8.gz
/usr/man/man8/setarch.8.gz
/usr/man/man8/setserial.8.gz
/usr/man/man8/sfdisk.8.gz
/usr/man/man8/swaplabel.8.gz
/usr/man/man8/swapoff.8.gz
/usr/man/man8/swapon.8.gz
/usr/man/man8/switch_root.8.gz
/usr/man/man8/umount.8.gz
/usr/man/man8/uname26.8.gz
/usr/man/man8/wdctl.8.gz
/usr/man/man8/wipefs.8.gz
/usr/man/man8/x86_64.8.gz
/usr/man/man8/zramctl.8.gz
/usr/sbin/addpart
/usr/sbin/delpart
/usr/sbin/ldattach
/usr/sbin/partx
/usr/sbin/readprofile
/usr/sbin/resizepart
/usr/sbin/rfkill
/usr/sbin/rtcwake
/usr/share/
/usr/share/bash-completion/
/usr/share/bash-completion/completions/addpart
/usr/share/bash-completion/completions/blkdiscard
/usr/share/bash-completion/completions/blkid
/usr/share/bash-completion/completions/blkzone
/usr/share/bash-completion/completions/blockdev
/usr/share/bash-completion/completions/cal
/usr/share/bash-completion/completions/cfdisk
/usr/share/bash-completion/completions/chcpu
/usr/share/bash-completion/completions/chmem
/usr/share/bash-completion/completions/chrt
/usr/share/bash-completion/completions/col
/usr/share/bash-completion/completions/colcrt
/usr/share/bash-completion/completions/colrm
/usr/share/bash-completion/completions/column
/usr/share/bash-completion/completions/ctrlaltdel
/usr/share/bash-completion/completions/delpart
/usr/share/bash-completion/completions/dmesg
/usr/share/bash-completion/completions/eject
/usr/share/bash-completion/completions/fallocate
/usr/share/bash-completion/completions/fdformat
/usr/share/bash-completion/completions/fdisk
/usr/share/bash-completion/completions/fincore
/usr/share/bash-completion/completions/findfs
/usr/share/bash-completion/completions/findmnt
/usr/share/bash-completion/completions/flock
/usr/share/bash-completion/completions/fsck
/usr/share/bash-completion/completions/fsck.cramfs
/usr/share/bash-completion/completions/fsck.minix
/usr/share/bash-completion/completions/fsfreeze
/usr/share/bash-completion/completions/fstrim
/usr/share/bash-completion/completions/getopt
/usr/share/bash-completion/completions/hexdump
/usr/share/bash-completion/completions/hwclock
/usr/share/bash-completion/completions/ionice
/usr/share/bash-completion/completions/ipcmk
/usr/share/bash-completion/completions/ipcrm
/usr/share/bash-completion/completions/ipcs
/usr/share/bash-completion/completions/isosize
/usr/share/bash-completion/completions/ldattach
/usr/share/bash-completion/completions/logger
/usr/share/bash-completion/completions/look
/usr/share/bash-completion/completions/losetup
/usr/share/bash-completion/completions/lsblk
/usr/share/bash-completion/completions/lscpu
/usr/share/bash-completion/completions/lsipc
/usr/share/bash-completion/completions/lslocks
/usr/share/bash-completion/completions/lslogins
/usr/share/bash-completion/completions/lsmem
/usr/share/bash-completion/completions/lsns
/usr/share/bash-completion/completions/mcookie
/usr/share/bash-completion/completions/mesg
/usr/share/bash-completion/completions/mkfs
/usr/share/bash-completion/completions/mkfs.bfs
/usr/share/bash-completion/completions/mkfs.cramfs
/usr/share/bash-completion/completions/mkfs.minix
/usr/share/bash-completion/completions/mkswap
/usr/share/bash-completion/completions/more
/usr/share/bash-completion/completions/mount
/usr/share/bash-completion/completions/mountpoint
/usr/share/bash-completion/completions/namei
/usr/share/bash-completion/completions/nsenter
/usr/share/bash-completion/completions/partx
/usr/share/bash-completion/completions/pg
/usr/share/bash-completion/completions/pivot_root
/usr/share/bash-completion/completions/prlimit
/usr/share/bash-completion/completions/raw
/usr/share/bash-completion/completions/readprofile
/usr/share/bash-completion/completions/rename
/usr/share/bash-completion/completions/renice
/usr/share/bash-completion/completions/resizepart
/usr/share/bash-completion/completions/rev
/usr/share/bash-completion/completions/rfkill
/usr/share/bash-completion/completions/rtcwake
/usr/share/bash-completion/completions/script
/usr/share/bash-completion/completions/scriptreplay
/usr/share/bash-completion/completions/setarch
/usr/share/bash-completion/completions/setpriv
/usr/share/bash-completion/completions/setsid
/usr/share/bash-completion/completions/setterm
/usr/share/bash-completion/completions/sfdisk
/usr/share/bash-completion/completions/swaplabel
/usr/share/bash-completion/completions/swapoff
/usr/share/bash-completion/completions/swapon
/usr/share/bash-completion/completions/taskset
/usr/share/bash-completion/completions/ul
/usr/share/bash-completion/completions/umount
/usr/share/bash-completion/completions/unshare
/usr/share/bash-completion/completions/utmpdump
/usr/share/bash-completion/completions/uuidgen
/usr/share/bash-completion/completions/uuidparse
/usr/share/bash-completion/completions/wall
/usr/share/bash-completion/completions/wdctl
/usr/share/bash-completion/completions/whereis
/usr/share/bash-completion/completions/wipefs
/usr/share/bash-completion/completions/write
/usr/share/bash-completion/completions/zramctl
/usr/share/locale/
/usr/share/locale/ca/
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/cs/
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/da/
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/de/
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/es/
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/et/
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/eu/
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/fi/
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/fr/
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/gl/
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/hr/
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/hu/
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/id/
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/it/
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/ja/
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/nl/
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/pl/
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/pt_BR/
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/ru/
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/sl/
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/sv/
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/tr/
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/uk/
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/vi/
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/zh_CN/
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/util-linux.mo
/usr/share/locale/zh_TW/
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/util-linux.mo

See Also

Package Description
util-macros-1.19.2-noarch-2.txz autoconf support for X11
uucp-1.07-x86_64-2.txz Taylor UUCP
v4l-utils-1.18.0-x86_64-1.txz libraries and utilities for video4linux
vala-0.46.3-x86_64-1.txz GNOME programming language
vbetool-1.2.2-x86_64-2.txz video bios execution tool
viewres-1.0.6-x86_64-1.txz view widget class hierarchy of the Athena Widget Set
vim-8.1.2174-x86_64-1.txz Vi IMproved
vim-gvim-8.1.2174-x86_64-1.txz gvim, the X/GTK3 enabled version of vim
vlan-1.9-x86_64-3.txz VLAN (802.1q) configuration program
vorbis-tools-1.4.0-x86_64-4.txz Ogg Vorbis Tools
vsftpd-3.0.3-x86_64-5.txz Very Secure FTP Daemon
vte-0.58.2-x86_64-1.txz terminal emulator widget
vulkan-sdk-1.1.121.0-x86_64-1.txz Vulkan ICD Loader and Validation Layers
wavpack-5.1.0-x86_64-2.txz A lossless WAV file compressor
wget-1.20.3-x86_64-1.txz a non-interactive network retriever
Advertisement
Advertisement